...

Yes Booth

Algemene voorwaarden
&
Bezorging

Bezorging:

Wij Brengen, installeren én halen de photobooth op. Dit doen wij helemaal gratis [Binnen Friesland] *waddeneilanden uitgezonderd
  • Wij zijn +/- 1 uur voor aanvang aanwezig om de photobooth op te bouwen. 
  • Wij komen de photobooth weer ophalen op einde huurperiode.
  • Wij zijn altijd bereikbaar tijdens jouw event.
Algemene voorwaarden YesBooth

1. Definities
• YesBooth: YesBooth, gevestigd in Leeuwarden, ingeschreven onder KvK nr. 90015142.
• Klant: Degene met wie YesBooth een overeenkomst heeft gesloten.
• Partijen: YesBooth en klant gezamenlijk.
• Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens YesBooth. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.


3. Prijzen
• Alle prijzen zijn in euro’s.
• Indien gratis parkeren niet mogelijk is en de parkeerkosten boven de €15 uitkomen, worden deze kosten volledig doorberekend aan de klant.
• Om een boeking te bevestigen dient het volledige bedrag te zijn voldaan. Of een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag.
• YesBooth behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
• De prijs voor dienstverlening wordt bepaald op basis van de werkelijk bestede uren.
• Reserveringen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 30 dagen voor de boekingsdatum.
• Het aanbetalingsbedrag kan niet worden gerestitueerd vanaf 29 dagen voor de boekingsdatum.
• Voor reserveringen met een Gastenboek is restitutie van kosten niet mogelijk.


4. Gevolgen van niet tijdig betalen
• Bij niet tijdige betaling is de klant buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan YesBooth.
• YesBooth mag zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen van YesBooth onmiddellijk opeisbaar.


5. Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


6. Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan YesBooth te verrekenen met een vordering op YesBooth.


7. Garantie
Bij overeenkomsten met een dienstverlenend karakter heeft YesBooth enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.


8. Uitvoering van de overeenkomst
YesBooth voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, conform de eisen van goed vakmanschap. YesBooth mag de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) laten uitvoeren door derden. (DOEN WE NIET HOOR 😉 ) De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant. De klant is verantwoordelijk voor tijdige aanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Extra kosten en/of uren door vertraagde start van de uitvoering zijn voor rekening van de klant.


9. Informatieverstrekking door de klant
De klant dient alle relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig beschikbaar te stellen aan YesBooth. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Bij vertraging door gebrek aan informatie, zijn extra kosten en uren voor rekening van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om juiste contactgegevens en locatiegegevens te verstrekken.


10. Vrijwaring
De klant vrijwaart YesBooth tegen aanspraken van derden gerelateerd aan geleverde producten en/of diensten.


11. Klachten
Klant dient eventuele tekortkomingen in geleverde producten of diensten binnen een redelijke termijn te melden. Klachten dienen binnen 1 maand na constatering te worden gemeld. Consumenten dienen klachten binnen 2 maanden na constatering te melden. Klachten dienen gedetailleerd te worden gemeld.


12. Ingebrekestelling
Ingebrekestellingen dienen schriftelijk te worden gemeld aan YesBooth. De klant is verantwoordelijk voor tijdige ontvangst van de ingebrekestelling.


13. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Bij overeenkomsten met meerdere klanten zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen.


14. Aansprakelijkheid YesBooth
YesBooth is alleen aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.


15. Vervaltermijn
Recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis.


16. Recht op ontbinding
Klant heeft recht op ontbinding bij toerekenbare tekortkoming door YesBooth. YesBooth heeft recht op ontbinding bij niet-nakoming door klant.


17. Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van YesBooth in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan YesBooth kan worden toegerekend in een van de wil van YesBooth onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van YesBooth kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Ook valt het laten repareren van onze photobooth door geleden schade van een voorgaande boeking tot overmacht. Reparaties worden uitgevoerd in de Verenigde Staten en door lange verzend- en reparatietijden kan het zijn dat de photobooth niet op tijd terug is.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor YesBooth 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat YesBooth er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. YesBooth is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


18. Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


19. Wijziging algemene voorwaarden
YesBooth is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal YesBooth zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


20. Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van YesBooth. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


21. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat YesBooth bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar YesBooth is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. DATUM: 28-03-2024

BOOK NOW
×

Hallo welkom bij YesBooth! 

× Chat met ons!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.